Optimization of Ticket Sales for Tehran Azadi stadium with the Approach of Simulating Queuing Systems and MCDM

Document Type: Original Article

Authors

1 M.Sc. Student of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

10.22054/nass.2019.10760

Abstract

The purpose of the present study was to optimize and improve the status of ticket sales at Tehran Azadi Stadium and reduce customer waiting times in queues using methods Simulation and Multi-criteria decision making (MCDM). First, using objective observation and time-out, the waiting time for spectators in the ranks of the ticket and presentation and physical examination calculations and then using the simulation software, The entire service process has been simulated from the moment the ticket is purchased until the moment they enter the stadium, and the average waiting time for spectators in the queue for the provision of services is calculated. And then we look at the problems with ticket sales. Also, using interviews with elite and expert people, there are some ways to reduce waiting times for customers in the queue. And each of these views was examined using the simulation software; then scenarios were developed to improve the status quo and then, using multi-criteria decision-making methods, we ranked the scenarios and selected the best scenario.

Keywords


Article Title [Persian]

بهینه سازی صفوف بلیت فروشی ورزشگاه آزادی تهران با رویکرد شبیه سازی سیستم های صف و MCDM

Authors [Persian]

  • علی جمشیدی 1
  • جواد شهلائی 2
  • غلامعلی کارگر 2
Abstract [Persian]

اهداف: هدف از پژوهش حاضر بهینه سازی و بهبود وضعیت بلیط فروشی در ورزشگاه آزادی تهران و کاهش زمان انتظار مشتری در صف با استفاده از روش های شبیه سازی و تصمیم گیری چند معیار (MCDM) است. روش شناسی: ابتدا با استفاده از مشاهدات عینی و زمان سنجی ، زمان انتظار تماشاگران در صفوف  تهیه بلیط و ارائه و بازرسی بدنی محاسبه و سپس با استفاده از نرم افزار شبیه سازی ، کل فرآیند خدمات از لحظه خرید بلیط تا لحظه ورود تماشاگران به استادیوم شبیه سازی می شود. و میانگین زمان انتظار تماشاگران در صفوف اندازه گیری می شود. همچنین با استفاده از مصاحبه با افراد نخبه و متخصص ، راه هایی برای کاهش زمان انتظار برای مشتریان در صف پیشنهاد و هر یک از این راه حل ها با استفاده از نرم افزار شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: سپس به مشکلات فروش بلیط می پردازیم و گلوگاه های تجمع افراد در سیستم مشخص می شود. نتیجه گیری: سپس سناریوهایی برای بهبود وضع موجود ارائه و با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیار ، سناریوها را رتبه بندی کرده و بهترین سناریو را انتخاب می کنیم.

Keywords [Persian]

  • بلیت فروشی
  • شبیه سازی
  • ورزشگاه آزادی