Document Type : Original Article

Authors

1 PhD Candidate, Department of Sports Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

2 B.Sc. of Social Pathology in Addiction Prevention, Kermanshah Prisons Protection Unit, Kermanshah University of Applied Sciences, Kermanshah, Iran

10.22054/nass.2021.13099

Abstract

Purpose: Leisure time is one of the vital issues in the dynamics of the education process and addressing ‎this issue can untie the knots and the key to solving its problems and finally a strategy for ‎planning to fill the leisure time of prisoners in a desirable and appropriate way The present ‎study investigates the relationship between the status of sports in the leisure time of prisoners ‎and its effect on the rate of prisoners' sleep‎.‎ Method: The research method of this article is a library review. The researcher has reviewed the ‎previous articles in the field of leisure and prison and searched for the keywords of leisure, ‎prison, violence and sports‎‎.‎ Results: Sport has an effect on prisoners, and sport has a positive effect on the well-being of prisoners’ ‎and the prison community. Prisoners who exercise have low levels of depression, stress, ‎anxiety and violence among other prisoners, and exercise is a strategic way to deal with ‎imprisonment. Exercise can reduce violence in prisoners' leisure time‎.‎ Conclusions: Prison has been one of the most important and long-standing parts of human societies in the ‎world. Today, the approach of human societies to prisons and prisoners has changed and ‎reform, rehabilitation and reconstruction have become the priorities of the managers of this ‎sector. Exercise with its educational role by creating a happy atmosphere helps the physical ‎and mental development of prisoners. Filling the prisoners' leisure time with exercise can be ‎useful in preventing and treating some mental and physical problems of prisoners. Sports in ‎prison according to the findings Research reduces crime and violence in cells‎‎.‎

Keywords

Article Title [فارسی]

مدیریت جایگاه ورزش در اوقات فراغت زندانیان و تاثیر آن بر خشونت در زندان

Authors [فارسی]

  • محمد سعید کیانی 1
  • میلاد پایدار 2

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 کارشناسی آسیب شناسی اجتماعی پیشگیری از اعتیاد، واحد یگان حفاظت سازمان زندان ها کرمانشاه، دانشگاه علمی کاربردی واحد کرمانشاه، ایران

Abstract [فارسی]

اهداف: اوقات فراغت یکی ازمسائل حیاتی در پویایی فرآیند آموزش است و پرداختن به این موضوع می تواند گره گشای تنگناها و کلیدی برای حل مسائل آن و درنهایت راهبردی برای برنامه ریزی در جهت پرکردن اوقات فراغت زندانیان به نحو مطلوب و شایسته می باشد لذا از این رو هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط جایگاه ورزش در اوقات فراغت زندانیان و تاثیر آن بر میزان خنوشت زندانیان میباشد.
روشکار:روش تحقیق این مقاله مروری کتابخانه ای میباشد محقق با بررسی مقالات گذشته در حیطه اوقات فراغت و زندان و سرچ کلیدواژگان اوقات فراغت،زندان،خشونت و ورزش به بررسی این تحقیق پرداخته.
یافته ها: ورزش بر زندانیان تاثیر گذار است و ورزش تاثیر مثبتی بر رفاه زندانیان و جامعه زندان دارد، زندانیانی که ورزش می کنند دارای سطح پایینی از افسردگی، استرس واضطراب و خشونت در میان زندانیان دیگر هستند و ورزش یک روش استراتژیک مقابله با حبس است با قرار دادن ورزش در اوقات فراغت زندانیان میشود میزان خشونت را کاهش داد.
نتیجه‌گیری: زندان یکی از مهمترین و دیربازترین بخشهای جوامع بشری در جهان بوده است.امروزه رویکرد جوامع بشری به زندان و زندانیان تغییر یافته و اصلاح، بازتوانی و بازسازی در اولویت های مدیران این بخش قرار گرفته است. ورزش با نقش تربیتی خود با ایجاد فضایی شاد به رشد و پیشرفت جسمی و روحی زندانیان کمک بسیاری میکند پر کردن اوقات فراغت زندانیان با ورزش میتواند در پیشگیری و درمان بعضی از مشکلات روحی و جسمی زندانیان مفید واقع شود ورزش در زندان با توجه به یافته های پژوهش باعث کاهش میزان جرم و خشونت در سلول ها و می‌باشد.

Keywords [فارسی]

  • ورزش
  • زندان
  • خشونت
  • مدیریت اوقات فراغت
  • مدیریت ورزشی